Koopovereenkomst


Deze overeenkomst (deze "Overeenkomst”) is van toepassing als u een foto, illustratie, afbeelding of ander illustratief of grafisch werk (gezamenlijk, het "Werk”) van onze website of van de website van onze partners (gezamenlijk, de "Website”) downloadt. Door het downloaden van het werk gaat u akkoord met de voorwaarden van deze overeenkomst en met het feit dat deze overeenkomst van toepassing is op ieder werk dat u downloadt. U gaat tevens akkoord met de gebruiksvoorwaarden van Urbach, waarvan deze overeenkomst een aanvulling is en hierin wordt opgenomen. U verklaart en garandeert dat u gerechtigd bent om deze overeenkomst af te sluiten. Als u het Werk download ten behoeve van een entiteit, dan is deze overeenkomst van toepassing op dergelijke entiteit. In een dergelijk geval verklaart en garandeert u dat u de bevoegdheid hebt om die rechtspersoon middels deze overeenkomst te binden.

1. Eigendom

Deze overeenkomst brengt geen verkoop van het werk tot stand. Tenzij zoals uitdrukkelijk in deze overeenkomst gewaarborgd, behouden wij en onze licentiegever alle (eigendoms)rechten en belang in en van het werk. Onder deze overeenkomst wordt geen enkel eigendomsrecht of eigendomsbelang in of van het werk aan u overgedragen.

2. Licentie voor het Werk

2.1 Standaardlicentie. Onder voorwaarde van uw naleving van deze overeenkomst, verlenen we u hierbij een niet-exclusieve, oneindige, wereldwijde, niet-sublicentieerbare, niet-overdraagbare licentie om het werk te gebruiken, reproduceren, aanpassen of vertonen, onder voorwaarde van de beperkingen in paragraaf 3. U mag, bijvoorbeeld, het werk gebruiken, vertonen of aanpassen in verband met het onderstaande:

 • Zakelijke en commerciële doeleinden;
 • Educatief gebruik;
 • Persoonlijk gebruik;
 • Websites of blogs;
 • Gedrukte en digitale media, zoals boeken, e-books, kranten, tijdschriften en nieuwsbrieven;
 • Redactionele doeleinden;
 • Reclame;
 • Elektronische publicaties;
 • Multimediapresentaties;
 • Brochures;
 • Folders;
 • Promotionele posters, wenskaarten en briefkaarten;
 • Digitale en webgebaseerde reclame, inclusief webbanners;
 • Verpakkingen, wikkels en etiketten;
 • Catalogi;
 • Promotionele en decoratieve doeleinden;
 • Weergaven in een kantoor, winkel, restaurant, winkelcentrum of andere bedrijfslocaties;
 • Voor gebruik en weergave in zowel private als openbare ruimtes;
 • Visitekaartjes, briefhoofd en drukwerk;
 • Reclameborden en markeringen;
 • Bedrukte artikelen;
 • Illustraties;
 • Computerprogramma's en applicaties;
 • Marketingmateriaal, dat kan worden bezorgd per post, e-mail, fax of anderszins en/of kan worden vertoond op verkooppunten ("point of sale” locaties);
 • Omslagwerk voor dvd's, cd's, boeken en e-books;
 • Voor gebruik in beursstands en op handelsconferenties;
 • Speelfilms, films, video's, televisieprogramma's en theater;
 • Voor opname in andere werken van auteurschap; en
 • Eventueel ander toegestaan gebruik, inclusief het recht op openbare weergave, uitzending, en streaming en opvoering hiervan, en inclusief het recht op wijziging van het werk.

2.2 Gebruik door medewerker en contractant. U mag bestanden met werk of toegestaan afgeleid werk overdragen aan medewerkers of onderaannemers, op voorwaarde dat dergelijke medewerkers en onderaannemers instemmen met naleving van deze overeenkomst en het werk alleen namens u gebruiken. De medewerkers en onderaannemers hebben geen aanvullende rechten voor gebruik van het Werk.

2.3 Gebruik door klanten. U mag de onder deze overeenkomst verleende licentie gebruiken ten gunste van een van uw klanten, op voorwaarde dat u de hele licentie naar uw klant moet overdragen en uw klant moet instemmen met de voorwaarden van deze overeenkomst en alle licentie- en gebruiksbeperkingen naleven. U bent zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor enig en ieder gebruik van het Werk door uw klant. U moet aanvullende licenties voor hetzelfde Werk aanschaffen als u van plan bent om hetzelfde Werk ten behoeve van een andere klant te gebruiken.

2.4 Digitale bibliotheek. U kunt een digitale bibliotheek, een netwerkconfiguratie of een gelijksoortige regeling opzetten, zodat het Werk door medewerkers en klanten van uw bedrijf kan worden bekeken.

2.5 Voorbehoud. Indien een werk in strijd is met onze gebruiksvoorwaarden, kunnen we u opdragen ieder gebruik, distributie of bezit van dit werk te beëindigen, en u dient dergelijke instructies onmiddellijk op te volgen. We behouden alle rechten niet uitdrukkelijk onder deze overeenkomst verleend.

3. Beperkingen

3.1 Algemene beperkingen. U mag het Werk niet misbruiken. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in bovenstaande paragraaf 2, mag u:

 1. geen enkel van uw rechten onder deze overeenkomst in sublicentie geven of verkopen, toekennen, overbrengen of overdragen of trachten over te dragen;
 2. geen enkel werk of gewijzigd werk verkopen, in licentie geven of distribueren, als zijnde losstaand of als deel van een online database of een andere database, of enig ander afgeleid product dat het werk bevat, op een wijze die het mogelijk maakt voor derden om de afbeelding te gebruiken, downloaden, onttrekken of toegang te krijgen tot deze afbeelding als een losstaand bestand;
 3. het werk niet delen met een andere persoon of rechtspersoon of het werk online plaatsen in een formaat dat kan worden gedownload of het werk plaatsen op een elektronisch publicatiebord;
 4. het werk niet downloaden of opslaan op meer dan één computer tegelijkertijd, met uitzondering van de toestemming om een enkel backupexemplaar te maken voor opslag op media die niet verbonden zijn met de enkele toegestane computer;
 5. het werk niet gebruiken, reproduceren, distribueren, uitvoeren, aanpassen of vertonen (inclusief maar niet alleen als losstaand of in combinatie met ander werk van auteurschap), op welke wijze dan ook die lasterlijk of smadelijk of anderszins beledigend, obsceen of ongepast is;
 6. geen auteursrechtelijke of eigendomsrechtelijke mededeling of andere informatie verwijderen die voorkomt op, of is opgenomen in, of in verband met het werk in de originele gedownloade vorm, met dien verstande dat u enige en al dergelijke mededelingen moet opnemen in welk goedgekeurd backupexemplaar van het werk dan ook;
 7. het werk niet opnemen in een logo, handelsmerk of servicemerk;
 8. geen enkele handeling uitvoeren in verband met het werk dat in strijd is met toepasselijke wetgeving;
 9. het werk niet gebruiken op redactionele wijze, zonder de bijbehorende auteursrechtelijke mededeling toe te voegen; echter met dien verstande dat de auteursrechtelijke mededeling niet noodzakelijk is als een dergelijke auteursrechtelijke mededeling niet vereist is onder toepasselijke wetgeving voor gebruik in een specifieke situatie EN als het niet gebruikelijk zou zijn om een dergelijke auteursrechtelijke mededeling in zo'n specifieke situatie op te nemen;
 10. geen actie ondernemen in verband met het werk dat in strijd is met, of inbreuk maakt op, het intellectuele eigendomsrecht of andere rechten van een persoon of rechtspersoon inclusief, maar niet beperkt tot, de morele rechten van de maker van het werk en de rechten van ieder ander persoon die in het werk voorkomt of een persoon wiens eigendom in het werk voorkomt;
 11. geen actie ondernemen in verband met het werk dat redelijkerwijze zou impliceren dat de maker van het werk of de personen of de eigendommen die in het werk verschijnen (indien van toepassing) enige politieke, economische of andere opinie-gebaseerde organisaties of partijen ondersteunen;
 12. het werk niet gebruiken op enige wijze die een persoon op de foto in een kwaad daglicht stelt of de persoon op een wijze weergeeft die hij/zij mogelijk beledigend vindt - zoals, maar niet beperkt tot:
  1. het gebruik van Werken in pornografie;
  2. tabakadvertenties;
  3. reclame voor entertainmentclubs voor volwassenen of soortgelijke locaties, inclusief escortservices of gelijksoortig;
  4. politieke steun;
  5. gebruik dat lasterlijk is of anderszins onrechtmatige, beledigende of immorele inhoud bevat.

3.2 Gebruik van de website. Niettegenstaande eventuele andersluidende clausules in deze Overeenkomst met betrekking tot het gebruik en de weergave van het Werk op websites, dient u iedere redelijke actie te ondernemen om te voorkomen dat bezoekers aan de website het Werk downloaden of hergebruiken.

3.3 Gebruik van sociale media. U mag het Werk niet plaatsen op een Website voor Sociale Media (zoals hieronder beschreven), tenzij het Werk is bepaald als 'Geschikt voor Sociale Media', waarbij auteursrechtelijke informatie zichtbaar opgenomen wordt in het Werk en het overeenkomt met onze formaatbeperkingen (de "Werken geschikt voor Sociale Media”): U kunt de Werken geschikt voor Sociale Media (en aangepaste versies hiervan) rechtstreeks plaatsen of uploaden op de Website voor Sociale Media, op voorwaarde dat de gebruiksvoorwaarden die de Website voor Sociale Media beheren, geen bepaling bevatten die eventuele exclusieve eigendomsrechten met betrekking tot dergelijk Werk of aangepast Werk aan iemand zou verlenen. "Website voor Sociale Media” betekent een website of applicatie die voornamelijk gericht is op het mogelijk maken van sociale interactie van de gebruikers en waar gebruikers inhoud kunnen delen in verband met deze sociale interactie.

3.4 Aanvullende beperkingen. De volgende aanvullende beperkingen zijn mogelijk van toepassing:

 1. U mag het Werk uitsluitend distribueren zoals opgenomen in een product als (i) het Werk is gewijzigd in zoverre dat de wijziging niet substantieel gelijk is aan het originele Werk en kan kwalificeren als een origineel werk van auteurschap of (ii) de primaire waarde van het product niet in het Werk zelf is opgenomen. Ter verduidelijking, de productie van een ongewijzigd Werk op een poster is niet toegestaan als de primaire waarde zich in het Werk zelf bevindt.
 2. U mag het Werk ook niet gebruiken, omvatten in of verwerken in een elektronische sjabloon of toepassing (zoals een webontwerp of presentatiesjabloon, of sjablonen voor elektronische wenskaarten of visitekaartjes).
 3. U mag geen enkel Werk vaker dan in totaal 500.000 keer gereproduceerd laten worden of dit toestaan. Een Werk mag bijvoorbeeld niet op meer dan 500.000 gedrukte materialen verschijnen (folders, advertenties, omslagen, verpakkingen, enz.). Daarnaast mag het Werk niet opgenomen worden in een televisieprogramma, video of andere productie, als wordt verwacht dat het publiek groter dan 500.000 kijkers in totaal is. Deze beperking is niet van toepassing op werken die uitsluitend worden weergegeven op een website of een sociale mediasite.

4. Betalingen en prijsstelling

U moet ons een licentievergoeding betalen volgens ons standaard prijsstellings- en betalingsbeleid; echter op voorwaarde dat u mogelijk een deel van de vergoeding of de gehele vergoeding moet betalen aan onze dochteronderneming, Urbach.nl, afhankelijk van uw woonplaats of andere en gelijksoortige parameters.

5. Uw verplichtingen tot schadeloosstelling

U vrijwaart ons en onze dochterondernemingen, gelieerde bedrijven, functionarissen, vertegenwoordigers, werknemers, partners en licentiehouders van iedere claim, eis, verlies of schade, inclusief redelijke juridische kosten, resulterend uit of in verband met de inhoud die u ons levert of uw gebruik van het werk of de website, of uw aanpassing van het werk (tenzij gevrijwaard onder de navolgende paragraaf 8), of uw schending van deze voorwaarden.

Wij hebben het recht op beheer van de verdediging tegen claims, processen of kwesties, onderhevig aan vergoeding door u met een raadsman naar uw keuze. U zult volledige medewerking verlenen aan de verdediging tegen dergelijke claims, processen of kwesties.

6. Beperking van aansprakelijkheid

6.1 Beperking. Wij zijn geen aansprakelijkheid verschuldigd aan u of iemand anders voor eventuele speciale, incidentele of indirecte schade, gevolgschade of punitieve schade (zelfs als we op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade), inclusief schade (a) als gevolg van verlies van gebruik, data of winst, al dan niet voorzienbaar, (b) gebaseerd op een aansprakelijkheidstheorie, inclusief contract- of garantiebreuk, nalatigheid of andere onrechtmatige handelingen, of (c) als gevolg van enige andere claim resulterend uit of in verband met uw gebruik of de toegang tot de services of werken. Niets in deze voorwaarden beperkt of geldt als uitsluiting van onze aansprakelijkheid voor grove nalatigheid of onze opzettelijke fouten (of die van onze werknemers). Tenzij in verband met onze verplichtingen onder de hiernavolgende paragraaf 8, is onze totale en maximale gecombineerde aansprakelijkheid onder deze overeenkomst beperkt tot het bedrag dat wij van u hebben ontvangen voor het werk dat de aansprakelijkheid veroorzaakt.

6.2 Vrijwaring. We hebben in het algemeen geen vrijwaringen voor de handelsmerken, logo's of ander intellectueel eigendom van andere partijen die mogelijk in sommige werken worden weergegeven. Bovendien hebben we in het algemeen geen vrijwaringen van eigenaren, producenten of ontwerpers van commerciële producten zoals (zonder beperking) auto's, vliegtuigen, verpakte producten, designer-kleding, enz., die in sommige werken worden weergegeven. Het is in het algemeen voor een bibliotheek van stockbeelden of een artiest niet mogelijk om collectieve vrijwaringen te krijgen voor dergelijke producten, maar zij kunnen vaak per geval worden verkregen. U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van al deze vrijwaringen.

De beperkingen en uitsluitingen in deze paragraaf zijn maximaal van toepassing, voor zover wettelijk toegestaan.

7. Onze verplichtingen tot schadeloosstelling

7.1 Onze verplichting tot schadeloosstelling. Wij verdedigen iedere claim, vordering, gerechtelijke procedure van derden tegen een natuurlijke of rechtspersoon (gezamenlijk: "Claim”) tijdens de geldigheidsduur van deze Overeenkomst voor zover de Claim stelt dat uw gebruik van het Gevrijwaarde Werk onder deze voorwaarden een directe inbreuk is op het auteursrecht, handelsmerk, de publiciteitsrechten of privacyrechten van deze derden ("Inbreukvordering”). "Gevrijwaard Werk” is ieder Werk dat u hebt gekocht en gedownload van de Website en dat niet gewijzigd is, met uitzondering van Werk dat (a) onderdeel is van onze collectie van gratis Werk of (b) anderszins kan worden gedownload zonder betaling van credits of geldelijke compensatie. Wij betalen u de schade, het verlies, de kosten, uitgaven of verplichtingen (gezamenlijk: "Verlies”), rechtstreeks toerekenbaar aan een Inbreukvordering en die definitief tegen u worden toegewezen door een bevoegde rechtbank of die overeen zijn gekomen in een schriftelijke schikkingsovereenkomst die door ons is ondertekend.

7.2 Voorwaarden voor vrijwaring. Urbach is niet aansprakelijk voor eventuele Inbreukvorderingen:

 1. die voortkomen uit (i) een wijziging van het Gevrijwaarde Werk; (ii) een willekeurige combinatie van het Gevrijwaarde Werk met enig ander werk; (iii) elk gebruik van het Gevrijwaarde Werk nadat we het Gevrijwaarde Werk uit onze Services hebben verwijderd of u hebben opgedragen het gebruik van het Gevrijwaarde Werk te beëindigen; of (iv) de context waarin u het Gevrijwaarde Werk hebt gebruik; of
 2. als u nalaat (i) ons schriftelijk te informeren over de Inbreukvordering, zodra u hiermee bekend wordt of hiervan op de hoogte wordt gesteld, als dit eerder is, voor zover deze nalating ons treft; (ii) ons voorziet van redelijke hulp zoals door ons gevraagd voor de verdediging of schikking van de Inbreukvordering; (iii) ons te voorzien van het exclusieve recht op beheer van en de bevoegdheid tot schikking van de Inbreukvordering; of (iv) u te onthouden van toezeggingen over de Inbreukvordering zonder onze schriftelijke instemming vooraf.

7.3 Beperking van aansprakelijkheid. Niettegenstaande eventueel afwijkende bepalingen in deze voorwaarden of in andere overeenkomsten tussen u en ons, zal onze totale maximale gecombineerde aansprakelijkheid met betrekking tot enig gevrijwaard werk in geen geval € 10.000 (Euro) per gevrijwaard werk overstijgen, ongeacht het aantal keren dat het gevrijwaarde werk is gedownload of gelicentieerd.

7.4 Enig en exclusief rechtsmiddel. Het bovenstaande beschrijft onze volledige aansprakelijkheid en verplichting, en uw enig en exclusief rechtsmiddel, met betrekking tot Gevrijwaard Werk of Inbreukvorderingen.

8. Beëindiging

We kunnen deze overeenkomst beëindigen of met betrekking tot enig werk na mededeling aan u in geval van uw schending van de voorwaarden van deze overeenkomst. U kunt deze overeenkomst op ieder moment beëindigen na mededeling aan ons. We kunnen het downloaden van enig Werk van onze website weigeren.

9. Ingang van beëindiging

Na onze beëindiging van deze overeenkomst met geldige reden of met betrekking tot een specifiek werk, dient u het gebruik van het werk te stoppen en alle exemplaren van het werk te vernietigen, evenals alle afgeleide werken en gerelateerde materialen (indien van toepassing) in uw bezit of beheer. Op ons verzoek zult u deze vernietiging van het werk, de afgeleide werken en gerelateerde materialen schriftelijk bevestigen. Beëindiging van deze overeenkomst ontheft u niet van eventuele verplichtingen om openstaande vergoedingen te betalen. De bepalingen van paragrafen 1, 5, 6, 7, 8, 9 en 10 blijven van kracht na beëindiging van deze overeenkomst.

10. Diversen

10.1 Toepasselijk recht. Uw relatie is met Urbach.nl, een Nederlands bedrijf, en de werken en deze voorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van de Nederlandse staat. Mogelijk hebt u aanvullende rechten onder de wet. We streven niet naar beperking van deze rechten voor zover wettelijk verboden.

10.2 Geschillenbeslechting. In het geval van problemen of geschillen, gaat u ermee akkoord dat u eerst zult proberen het geschil op informele wijze op te lossen door contact met ons op te nemen. Indien een geschil niet binnen 30 dagen na indiening is opgelost, moeten wij eventuele claims in verband met deze voorwaarden, de website of het werk oplossen met behulp van definitieve en bindende arbitrage. Met uitzondering van de mogelijkheid om claims te vorderen in een gerechtelijke procedure voor kleine claims, indien uw claim hiervoor in aanmerking komt. JAMS zal de arbitrage beheren, in overeenstemming met de uitgebreide arbitrageregels en -procedures van JAMS. De arbitrage zal plaatsvinden in Santa Clara County, Californië, of enige andere locatie waarmee wij instemmen. Een verzoek tot toekenning van rechtskracht aan het vonnis kan bij elke bevoegde rechtbank met jurisdictie over de partijen worden ingediend.

10.3 Geen ‘Class Actions’ (collectief proces). U kunt geschillen met ons uitsluitend op individuele basis beslechten en u kunt geen claim indienen als eiser of als deelnemer in een proces namens een collectief of in een geconsolideerd proces of een proces door belangenbehartigers.

10.4 Geen vertegenwoordiging. De relatie tussen u en ons onder deze overeenkomst is die van onafhankelijke contractanten. Omwille van de duidelijkheid: de partijen hebben geen joint venture en zijn geen partners, opdrachtgever en vertegenwoordiger of werkgever en werknemer. Geen van de partijen heeft het vermogen de ander op enigerlei wijze te binden of te verplichten.

10.5 Belastingen. U bent verantwoordelijk voor alle gebruiks- en verkoopbelasting, btw en gelijksoortige belastingen, en heffingen die worden opgelegd door regelgevende instanties in welke jurisdictie dan ook, in verband met de licentie die u met deze overeenkomst is verleend. Indien u een lidmaatschap van ons hebt gekocht, zullen wij aan het begin van iedere factureringsperiode het bedrag vermeld ten tijde van het moment van aankoop in rekening brengen, plus toepasselijke belasting (zoals btw (tenzij de vermelde bedragen inclusief btw zijn), verkoop- en gebruiksbelasting of andere belastingen of heffingen). Indien het toepasselijke btw-tarief of andere inbegrepen belasting of heffing tijdens de eenjarige termijn wordt gewijzigd zal de prijs inclusief belasting navenant veranderen. In dat geval begint de service als we uw betaling bevestigen. Specifieke abonnementsvoorwaarden voor een specifieke service worden ten tijde van uw aankoop gepresenteerd.

10.6 Geen verklaring van afstand. Indien wij nalaten om enige van deze voorwaarden af te dwingen of uit te oefenen, is dit geen verklaring van afstand van die paragraaf.

10.7 Overdracht. We hebben het recht, naar eigen goeddunken, om enige of alle rechten of verplichtingen van ons onder deze overeenkomst over te dragen. U bent niet gerechtigd om welke rechten of verplichtingen dan ook onder deze overeenkomst over te dragen en iedere poging hiertoe is ongeldig.

10.8 Scheidbaarheid. Indien een bepaalde voorwaarde niet afdwingbaar is, zal dit geen invloed hebben op enige andere voorwaarde.

10.9 Wijziging. Het staat ons vrij deze overeenkomst die van toepassing is op een werk te wijzigen om, bijvoorbeeld, uitdrukking te geven aan wijzingen in de wet of veranderingen in onze diensten. U dient de voorwaarden regelmatig door te nemen. We zullen wijzigingen in deze voorwaarden op deze pagina vermelden. Door uw voortdurende gebruik of toegang tot de website nadat de herzieningen van kracht worden, gaat u ermee akkoord gebonden te worden door de herziene voorwaarden.

 

10.11 Niet-schending. Zonder beperking van onze verplichtingen tot schadeloosstelling hieronder, vertrouwen wij op de verklaringen en garanties van onze gebruikers die de werken uploaden onder een toepasselijke uploadovereenkomst en hun naleving van onze gebruiksvoorwaarden, inclusief de niet-schending van werken. Wij zijn niet gerechtigd en hebben niet het vermogen om de werken te beheren ten behoeve van de Dutch Copyright Act of een claim voor aansprakelijkheid die derden tegen ons indienen. Volg de instructies in onze gebruiksvoorwaarden voor het indienen van eventuele DMCA-meldingen bij ons.